Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle door VeMiChron BV afgesloten
overeenkomsten, door haar uitgevoerde werken en door haar gedane leveringen.
Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden bevestigd door de
VeMiChron bv. Dergelijke afwijking zal enkel gelden voor de individuele overeenkomst, het werk of de
levering waar zij betrekking op heeft. Algemene voorwaarden welke door de wederpartij van VeMiChron bv.
(hierna te noemen “de klant”) worden gebruikt blijven zonder enig gevolg, behoudens indien
VeMiChron bv. hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De klant erkent kennis te hebben genomen
van deze algemene voorwaarden en erkent door het feit zelf van het afsluiten van de overeenkomst of het
plaatsen van de bestelling met de algemene voorwaarden onvoorwaardelijk in te stemmen.
Artikel 2 : Offertes en orders
Alle offertes door de VeMiChron bv. aan de klant gericht, zijn geheel vrijblijvend en binden geen der
partijen. Indien de klant de offerte aanvaardt dient VeMiChron bv. haar akkoord schriftelijk te bevestigen.
Alle orders en bestellingen uitgaande van de klant dienen door VeMiChron bv. schriftelijk te worden
aanvaard. De door VeMiChron bv. in afbeeldingen, catalogi, tekeningen, offertes of op enige andere wijze
verstrekte inlichtingen en opgaves betreffende maat, gewicht, capaciteit, prestatie of resultaten van
aangeboden goederen of produkten binden haar niet. Dergelijke informatie wordt steeds slechts bij
benadering opgegeven.
Artikel 3 : Prijzen
De prijzen zijn berekend voor levering “af fabriek” of “af magazijn”.
Artikel 4 : Levering, transport, verpakking en risico
Indien geen uitdrukkelijke levertijd werd overeengekomen, zal VeMiChron bv. de goederen binnen een
redelijke termijn uitvoeren. Overschrijden van een, zelfs uitdrukkelijk overeengekomen levertijd, geeft de
klant echter geen recht op schadevergoeding en brengt de ontbinding van de overeenkomst niet met zich
mee. De wijze van transport en verpakking wordt, behoudens uitdrukkelijke andersluitende instructies van
de klant, door VeMiChron bvba bepaald, zonder enige aansprakelijkheid van VeMiChron bv. en zonder
dat zij verplicht zou zijn de verpakking terug te nemen. Terugzending van goederen door de klant kan
slechts geschieden na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door VeMiChron bv., op kosten en
risico van de klant, “franco bestemming” aangeduid door VeMiChron bv.
Artikel 5 : Betaling
De facturen, rekeningen en nota’s van VeMiChron bv. bvba zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van
VeMiChron bv. binnen de dertig dagen na factuurdatum. Het is VeMiChron bv. toegestaan facturen te
verzenden voor al geleverde goederen of al uitgevoerde werken, zelfs indien nog niet alle goederen
werden geleverd of nog niet het ganse werk werd uitgevoerd. In geen geval mag de klant enige vordering
op VeMiChron bv. compenseren met zijn betalingsverplichting. Bij laattijdige betalingen is van
rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest op de niet betaalde bedragen
verschuldigd, tegen de interestvoet zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is bij laattijdige betaling een
forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 125 €, door de klant aan VeMiChron bv.
verschuldigd. In ieder geval zal VeMiChron bv. haar werkelijke en bewezen schade mogen verhalen op
de klant indien het bedrag van deze schade hoger is dan het forfaitaire bedrag. De klant erkent dat de
incassokosten deel uitmaken van de schade die VeMiChron bv. lijdt door wanbetaling. VeMiChron bv.
is steeds gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot als de
klant voldoende zekerheid tot garantie van zijn betalingsverplichting zal hebben gesteld. Indien dergelijke
zekerheid niet wordt gesteld zal VeMiChron bv. enkel tegen vooruitbetaling de overeenkomst (verder)
uitvoeren. Het trekken van wissels op de klant zal geen schuldvernieuwing met zich meebrengen. Indien
aan de klant wordt toegestaan in termijnen te betalen zal het verzuim één termijn te betalen van
rechtswege en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van de ganse schuld met zich meebrengen.
Artikel 6 : Klachten
Klachten moeten schriftelijk binnen de 8 dagen na de ontvangst van de goederen /diensten gemeld
worden. Na deze termijn wordt de levering beschouwd als zijnde in perfecte staat.
Artikel 7 : Vrijwaring van de eigendom
a) Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkoper de volledige eigendom over de goederen behoudt tot
volledige betaling van de prijs. De overdracht van om het even welk waardepapier dat een
betalingsverplichting inhoudt is geen betaling. De koper is verantwoordelijk voor de betrokken
goederen vanaf hun levering. Bij gebrek aan betaling door de verkoper van één enkel deel op de
hierboven bepaalde vervaldagen zal de verkoop ontbonden zijn 8 dagen na het versturen van een
aangetekende brief.
b) De eigendom van onze software, ontwikkelde en geïntegreerde programma’s in onze goederen is
beheerd door de wetgeving betreffende de intellectuele eigendom. VeMiChron bv. aanvaardt geen
enkele eigendomsoverdracht dienaangaande.
Artikel 8 : Ontbinding van de overeenkomst
Indien de klant aan zijn verplichtingen niet voldoet, mag VeMiChron bv. de overeenkomst als verbroken
beschouwen ten laste van de klant, die alsdan alle door VeMiChron bv. geleden schade zal dienen te
vergoeden. De klant erkent dat deze schade minimaal 40% van de waarde van globale bestelling
bedraagt.
Artikel 9 : Waarborg
Behalve tegenstrijdige bedingingen worden onze goederen noch teruggenomen noch omgewisseld. De
garantieperiode is 1 jaar te rekenen vanaf de levering of vanaf het einde van de montagewerken indien
ze door VeMiChron bv. werden uitgevoerd. De waarborg beperkt zich tot het gratis vervangen of de
herstelling door VeMiChron bv. van de onderdelen die gebreken vertonen. Dit in de werkhuizen van de
VeMiChron bv. Het transport is ten laste en op risico van de koper. De waarborg dekt noch de werkuren
noch de verplaatsingskosten indien VeMiChron bv. in de lokalen van de koper moet ingrijpen. De
herstelling, wijziging, of vervanging van stukken tijdens de waarborg periode brengen geen verlenging
van de waarborgperiode met zich mee. Alle wijzigingen die door een derde aan onze goederen zou
gebracht worden brengt een vernietiging van de waarborg mee. Stukken die aan een snelle slijtage
onderhevig zijn zoals lampen, batterijen, inktlinten, bobijnen, cassetten, vallen buiten de waarborg. De
waarborg mag niet ingeroepen worden ter vervanging of herstelling van stukken die beschadigd werden
door een ongeluk, onvoorzien gebruik, elektrisch spanningsverschil of enige andere reden buiten de
controle van VeMiChron bv.. De geboden waarborg schakelt de verantwoordelijkheid van VeMiChron bv.
niet in en mag geen reden zijn tot schadevergoeding. Bij niet eerbiediging van de
betalingsvoorwaarden vervalt de waarborg.
Artikel 10 : Aansprakelijkheid
In geen geval zal VeMiChron bv. aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade aan de door haar
geleverde goederen, anders dan hetgeen in artikel 9 werd overeengekomen.
Alle andere schade van welke aard ook geleden door de klant of door derden, tengevolge van de door
VeMiChron bv. geleverde goederen of door haar uitgevoerde werken, zelfs indien deze schade zou zijn
veroorzaakt door een fout in hoofde van VeMiChron bv. of van haar personeel, behoudens bedrog of
zware fout, word uitgesloten. In voorkomend geval zal de klant VeMiChron bv. vrijwaren voor schade
van derden.
Het gebruik van de door VeMiChron bv. geleverde goederen geschiedt onder uitsluitende
verantwoordelijkheid van de klant.
Artikel 11 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
In geval van betwisting is, voor betwistingen welke 1.860 € niet overtreffen, uitsluitend het Vredegerecht
van het kanton ASSE bevoegd. Voor alle andere vorderingen is de Rechtbank van koophandel te Brussel
uitsluitend bevoegd.